فواد معصوم: حصول در مذاکرات ایران با 1+5 به نفع کشورهای منطقه است