کسانی که گروه‌های تروریستی را ابزار خود در منطقه می‌دانند اشتباه می‌کنند/ملت عراق اجازه اختلاف و ت