کشتی حامل تسليحات سنگين روسی در بندر ام قصر عراق ...