زمينه تحصيل زندانيان از نهضت سوادآموزي تا دانشگاه فراهم است