معاون آموزش، فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ معرفی شد