روز دوم نگارش پیش‌نویس توافق جامع/ ادامه مذاکرات وین در سطح معاونان و کارشناسان