هنوز ۱۵پرونده از افراد مفقود شده در جنگ غزه وجود دارد