سامانه‌ای برای مبارزه با سرقت علمی راه‌اندازی شده است