دومین نشست بین المللی معرفی مصحف جمهوری اسلامی ایران برگزار شد