سربازان سخت کوش جبهه دپلماسی تحت تاثیر تهدیدهای عاجزانه دشمن قرار نگیرند