لزوم تسریع دررشدپارک های علم وفناوری/ استراتژی توسعه صنعتی نداریم