واگذاری اداره یک منطقه به طالبان در ازای آزادسازی گروگانها