مدال طلای آرخی در مسابقات جهانی نابینایان و کم بینایان