چرایی عدم توجه به پیشرفت و خلاقیت در مباحث اقتصادی