جلالی: اوباما به دنبال جلب نظر رفقای خود در منطقه است