کنار گذاشتن شکافت هسته‌ای به بهانه دست‌یابی به گداخت هسته‌ای خیانت است