فرهنگسراي اشراق ميزبان آثار يک جانباز هنرمند مي شود