«مامور سیا» هم بهتر از این نمی‌توانست از آمریکا دفاع کند/ چرا اساتید حاضر در جلسه نسبت به سخنان سخیف