رحمتی رفاقت می کند که حکم جلب فتح الله زاده را نمی گیرد!