شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد معرفی شد