شهردار شهرضا از مدیران کارآمد استان اصفهان محسوب می‌شود