بحرین ناگزیر از افتتاح ساختمان‌‌‌های جدید در زندان‌هایش شد