دبه در آوردن را به مزاح گفتم/ آنچه می خواستیم در بعد فنی گرفتیم