فرنگی‌کاران جوان خود را ثابت کردند/ نفرات ۵۹ کیلو خودباوری ندارند