نگارش پیش‌نویس توافق جامع در سطح معاونان و کارشناسان ادامه دارد