رئیس شورای مرکزی نصر عنوان کرد: بررسی عیدی وزارت ارتباطات به نظام صنفی واگذار شود