نازکشی آمریکا از اعراب/ وقتی «کمپ دیوید» محلی برای تلافی رفتارهای آمریکا می شود