مسولان اجازه فروش بعضی از کتابها را به ما ندادند/ بیش از 300 نسخه کتاب صابر ابر فروخته شد