سلیمانی: «معمای شاه» شخصیت دکتر فاطمی را کامل معرفی می کند