برگزاری تظاهرات در حمایت از شیخ نمر در کشورهای عربی