تا سال‌های سال از بازی مسی لذت ببرید/ با سربلندی حذف شدیم