آغاز برداشت ژئوفیزیک هوایی کشور با پرواز دو فروند بالگرد