چهارمین نشست کمیته چهارجانبه راهبردی با موضوع پناهندگان افغانستانی برگزار می شود