بسیج طلاب و روحانیون حوزه حکم اعدام شیخ نمر را محکوم کرد