سرطان ریه، پانکراس و کولون شایع ترین سرطان ها بین مردان و زنان است