تولید نخستین مدار عصبی مصنوعی مقلد مغز انسان با همکاری دانشمند ایرانی