پیش فروش واحدهای مسکونی ساوه با تنظیم سند رسمی باید انجام شود