گشت زنی اطلاعاتی گردان «عباس» در مرزهای کربلا با هدف تأمین امنیت