استقلال 5 میلیون تومان جریمه شد و پرسپولیس تذکر کتبی گرفت