نمایندگان مجلس 6 موافقتنامه میان ایران و کشورهای دیگر را تصویب کردند