هیاهو برای اعدام مجرمان در ایران؛ سکوت برای اعدام شیخ نمر