صلح و سازش در دستگاه قضایی استان قزوین در اولویت است