خاطره‌ای جالب شاهرودی از پروین برای بردن دربی/ برانکو به جوانان بها دهد