اولین یادواره پدران ومادران آسمانی در فیروزآباد برگزار شد