احداث گاوداری وتکمیل نیروگاه دوطرح مهم توسعه ای در شهرستان دلفان است