41 نفر در پاکستان به ضرب گلوله افراد مسلح کشته شدند