مردم وسيله نقليه خود را با وکالت‌نامه واگذار نکنند