هدف از راه اندازی مراکز رشد در دانشگاه ها تبدیل ایده به محصول است