جزئیات حساب امانی پیش فروش مسکن/ بانک پول‌ها را به تدریج در اختیار سازنده می‌دهد