انتخابات منطقه ای، جایگزینی برای طرح انتخابات استانی